All Posts in Category

Articles

How to Start Your Overseas Real Estate Portfolio

Buying a House

Real estate is a tried and tested asset class and the majority of people agree that as a long term investment commodity there is nothing really to beat it for consistently returning strong growth and increasing yields…however, when a country’s…

Read more

Why Hire Thai Rental Property Management?

Why Thai Rental Property Management? Because doing it all yourself is the surest way to make your real estate investment experience a bitter one. You also have more time to find the next deal when there is someone taking care…

Read more

Shopping For a New Home

Congratulations on your decision to get a new home, now is the time to consider some aspects to help you find your dream home. First and most importantly, find a professional Real Estate agent to help you get through the…

Read more

พื้นที่ที่ดีที่สุดในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

Buying a House

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหน หากคุณมีประสบการณ์เพียงพอในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์คุณจะสามาร- ถทําเงินได้เกือบทุกที่ แต่ก็จะมีสถานที่ที่ดีกว่า หรือสถานที่ที่แย่กว่าสําหรับ การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เเต่เพื่อผลกําไรสูงสุดคุณต้องการสถานที่ ที่มีอัตราส่วนอุปสงค์และอุปทานที่ดีกว่าคุณสามารถใช้คําถามด้านล่างเพื่อ ค้นหาคําตอบเหล่านั้น ความต้องการในการใช้อสังหาริมทรัพย์ พื้นที่นั้นมีการเติบโตของงานที่เหมาะสมหรือไม่? สามารถสอบถามจาก หน่วยงานท้องถิ่นและใช้ข้อมูลสํามะโนประชากรในการสำรวจ อีกทั้งมันเป็น การดีที่คุณต้องการที่จะเห็นการเติบโตของงานเท่ากับหรือมากกว่าการ เติบโตของประชากร นอกจากนี้คุณยังต้องการพื้นที่ที่คาดว่าจะมี เเรงงานมืออาชีพหรือนักลงทุนที่ย้ายเข้ามา มันเป็นที่คาดการว่าคนเหล่า นี้จะมาสร้างงานเเละอาชีพภายในพื้นที่ ทั้งนี้ยังมีสี่งานบริการที่ได้สร้างขึ้น เเละทําให้พนักงานทุกคนต้องการที่พื้นที่อยู่อาศัยด้วย   จำนวนประชากรในพื้นที่เพิ่มขึ้นหรือไม่? คุณสามารถตรวจสอบตัวเลข การสํารวจสํามะโนประชากรออนไลน์หรือถามจากรัฐบาลท้องถิ่น หากพวกเขามีตัวเลขสถิติ ควรอยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีการเติบโตเพียงเล็กน้อย   ผู้คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือไม่? มันเป็นอัตนัยที่สําคัญที่คุณต้อง คํานึง เเล้วในพื้นที่มีห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าหรือไม่ นับร้านกาแฟ และร้านคาเฟ่ พื้นที่ที่อินเทรนด์มักจะมีความต้องการที่อยู่ที่อาศัยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของคุณภาพชีวิตผู้คนในพื้นที่ เพราะหากผู้คนเต็มใจที่จะรับงานที่มีค่าตอบแทนตํ่าเพื่อที่จะอยู่ที่นั่น   ผู้คนมีความมั่งคั่งในพื้นที่หรือไม่? มันเป็นสัญญาณที่ดีเมื่อมีความมั่งคั่ง…

Read more
Chinese (Simplified)EnglishFrenchJapaneseKoreanRussianThai