All Posts in Category

Real Estate Tips

Finding Motivated Sellers in Thailand

Motivated sellers? My wife and I were trying to keep the renters happy, the rent coming in and the house repaired – while living 2000 miles away. You bet I was motivated. We just sold our house last month, and…

Read more

พื้นที่ที่ดีที่สุดในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

Buying a House

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหน หากคุณมีประสบการณ์เพียงพอในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์คุณจะสามาร- ถทําเงินได้เกือบทุกที่ แต่ก็จะมีสถานที่ที่ดีกว่า หรือสถานที่ที่แย่กว่าสําหรับ การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เเต่เพื่อผลกําไรสูงสุดคุณต้องการสถานที่ ที่มีอัตราส่วนอุปสงค์และอุปทานที่ดีกว่าคุณสามารถใช้คําถามด้านล่างเพื่อ ค้นหาคําตอบเหล่านั้น ความต้องการในการใช้อสังหาริมทรัพย์ พื้นที่นั้นมีการเติบโตของงานที่เหมาะสมหรือไม่? สามารถสอบถามจาก หน่วยงานท้องถิ่นและใช้ข้อมูลสํามะโนประชากรในการสำรวจ อีกทั้งมันเป็น การดีที่คุณต้องการที่จะเห็นการเติบโตของงานเท่ากับหรือมากกว่าการ เติบโตของประชากร นอกจากนี้คุณยังต้องการพื้นที่ที่คาดว่าจะมี เเรงงานมืออาชีพหรือนักลงทุนที่ย้ายเข้ามา มันเป็นที่คาดการว่าคนเหล่า นี้จะมาสร้างงานเเละอาชีพภายในพื้นที่ ทั้งนี้ยังมีสี่งานบริการที่ได้สร้างขึ้น เเละทําให้พนักงานทุกคนต้องการที่พื้นที่อยู่อาศัยด้วย   จำนวนประชากรในพื้นที่เพิ่มขึ้นหรือไม่? คุณสามารถตรวจสอบตัวเลข การสํารวจสํามะโนประชากรออนไลน์หรือถามจากรัฐบาลท้องถิ่น หากพวกเขามีตัวเลขสถิติ ควรอยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีการเติบโตเพียงเล็กน้อย   ผู้คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือไม่? มันเป็นอัตนัยที่สําคัญที่คุณต้อง คํานึง เเล้วในพื้นที่มีห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าหรือไม่ นับร้านกาแฟ และร้านคาเฟ่ พื้นที่ที่อินเทรนด์มักจะมีความต้องการที่อยู่ที่อาศัยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของคุณภาพชีวิตผู้คนในพื้นที่ เพราะหากผู้คนเต็มใจที่จะรับงานที่มีค่าตอบแทนตํ่าเพื่อที่จะอยู่ที่นั่น   ผู้คนมีความมั่งคั่งในพื้นที่หรือไม่? มันเป็นสัญญาณที่ดีเมื่อมีความมั่งคั่ง…

Read more

Buying: Knowing The Area

One of the most important aspects of any home that you move into is, without a doubt; the area. Homes may look fantastic online, but there is always the possibility that the area this fantastic home is in may be…

Read more

Advertising Your Home

Have you ever wondered why that beautiful and well-kept house at the corner is still up for sale after almost six months? You’ve been there, asked around (no murders there), found the price reasonable, and yet … they have not…

Read more
Chinese (Simplified)EnglishFrenchJapaneseKoreanRussianThai